Slovensky - Magyar

Výsledky spolupráce maďarských a slovenských lesníkov pomôžu prežiť voľne žijúcej zveri náročné podmienky na Poľane a v pohorí Börzsöny


Neoddeliteľnou súčasťou práce podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom vody. Spolupráca medzi štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky a maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. už prináša svoje ovocie v podobe nových zariadení a realizovaných činností plánovaných v spoločnom projekte „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.

V rámci tohto projektu bolo už vysadených 360 plodonosných drevín - 180 jabloní a 180 jarabín. Podarilo sa odstrániť 16 250 m starých oplôtkov, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre lesnú zver a obnoviť 36 700 metrov chodníkov pre zver. Ťažkú zimu na Poľane pomôže prežiť zveri aj 7 čisto nových, veľkokapacitných kŕmnych zariadení na objemové krmivo, 5 krytov na dužinaté krmivo a ďalšie kŕmne zariadenia, ktoré sa momentálne realizujú v rámci projektu. V ďalšom období lesníci z OZ Kriváň zrekonštrujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek aj pre zver, odstránia ďalšie oplôtky, obnovia ďalšie lesné chodníky pre zver a postavia ďalších 34 kŕmnych zariadení pre zver.

Podobné opatrenia realizujú aj ich kolegovia z maďarského IPOLY ERDŐ Zrt. V Národnom parku Dunaj-Ipeľ vybudovali 14 kŕmnych zariadení na objemové krmivo, 62 soľníkov, osadili 62 krmých zariadení na jadrové krmivo, prehĺbili 15 vodných biotopov - mokradí a odstránili 22 744 m starých nebezpečných oplôtkov. Do skončenia projektu ešte vytvoria 4 140 m priechodov pre zver a 18 379 m chodníkov pre zver.

Okrem toho projektová spolupráca partnerov a dobré vzťahy so Správou CHKO Poľana vyústili do spoločnej rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana podporeného v rámci tohto projektu výrobou a osadením informačných tabúľ. Na jeho trase sa návštevníci majú možnosť oboznámiť s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované projektu, geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošným chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.

Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu www.huskforwildlife.eu.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu