Slovensky - Magyar

Stav realizácie prác za účelom zachovanie prírodných hodnôt na Poľane a Börzsönyi


Rieka Ipeľ tvorí hranicu medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou. Netvorí len hranicu medzi štátmi, ale aj spojila partnerov IPOLY ERDŐ Zrt. a LESY Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica, OZ Kriváň, ktorí obhospodarujú štátne lesy v Maďarsku a na Slovensku, aby vytvorili spoločný projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“. V rámci tohto projektu cezhraničnej spolupráce boli vykonané aktivity, ktoré zlepšia životné podmienky pre zver v chránených územiach CHKO Poľana na Slovensku a územie Börzsöny v Maďarsku.

V CHKO Poľana bolo vybudovaných 8 krytov na uskladnenie dužinatého krmiva, 16 ks kŕmnych zariadení na jadrové krmivo, 9 ks kŕmnych zariadení na objemové krmivo, 16 ks kŕmnych zariadení na prekladanie senáže a 20 ks krytých soľníkov. Tieto zariadenia budú využívané na prikrmovanie zveri najmä v zimnom období. V rámci projektu sa vybuduje 32 studničiek a napájadiel pre zver, ktoré zlepšia životné podmienky zveri v období suchého leta. V súčasnej dobe je už vybudovaných 16 studničiek. Vysadených je už 440 z celkového počtu 520 plodonosných drevín - jabloní a jarabín. Veľké nebezpečenstvo pre zver predstavovali staré oplôtky, ktoré v rámci projektu budú odstránené v dĺžke 44,3 km. Budujú sa chodníky pre zver v dĺžke 74,8 km. V nasledujúcom období sa plánujú vybudovať 2 silá na uskladnenie jadrového krmiva, 3 altánky, zakúpiť 3 kosačky, 30 fotopascí, ktoré zabezpečia monitoring zveri. Na pozorovanie zveri budú zakúpené 4 prenosné posedy a 13 ďalekohľadov. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody správou CHKO Poľana bolo vybudovaných 20 náučných informačných tabúľ, ktoré informujú návštevníkov náučného chodníka o prírodných hodnotách Poľany.

Podobné zariadenia boli zrealizované aj v Maďarsku. V pohorí Börzsöny bolo zatiaľ odstránených 22 744 bm starých oplôtkov predstavujúcich nebezpečenstvo pre zver, osadených 62 soľníkov bez strechy, vybudovaných 14 zariadení na objemové krmivo i 7 pozorovacích zariadení, osedených 75 ks ochranných púzdier kamier, 62 ks automatických kŕmnych zariadení, obstaraných 62 fotopascí, vyčistených a vybudovaných 15 mokradí – vodných biotopov a na pozorovanie zveri zakúpených 6 ks ďalekohľadov s diaľkomerom. Do konca projektu maďarskí lesníci ešte vyčistia 4140 bm priechodov pre zver a 18 379 bm chodníkov pre zver.

Na spoločných projektových stretnutiach si obidve strany vymieňajú skúsenosti a poznatky z priebehu realizácie projektu. Na Slovensku sa uskutočnila úvodná konferencia, odborný seminár a 2 projektové stretnutia. Na území Maďarska 3 projektové stretnutia . Do konca projektu bude zorganizované 1 projektové stretnutie na Slovensku a záverečná konferencia v Maďarsku.

Projekt bol z propagovaný aj na medzinárodnej výstave FEHOVA v Budapešti, ktorá sa konala v dňoch 13.- 16.2.2014. O projekte bol nafilmovaný dokument, ktorý si mohli návštevníci výstavy pozrieť priamo v priestoroch, kde sa konala výstava. Záujemcom z odbornej aj laickej verejnosti bol film o projekte poskytnutý aj na DVD. Veríme, že týmto sa dostane projekt slovensko-maďarskej spolupráce do povedomia širokej verejnosti.

Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný so zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363, 50 EUR z čoho 614 313, 77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu